Girls Baby Names A to Z (With Meaning)

Girl Baby Name Start with I

All Girl baby Name Start From I Ichha इच्छा  चाह; अभिलाषा  Idika इडिका  पृथ्वी, स्वामिनी  Ila इरा मणु की पुत्री  Indira इन्दिरा  लक्ष्मी; शोभा  Indira Mohini इन्दिरा मोहिनी  लक्ष्मी को मोहने वाली  Indra इन्द्रा  देवराज इन्द्र की पत्नी शची  Indramohini इन्द्रमोहिनी  इन्द्र को मोहित करने वाली  Indramohini इन्द्रामोहिनी  शची को मोहित करने वाली  Indrani इन्द्राणी […]